ДО:

СОТИР ЦАЦАРОВ,

ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Копие до:

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОSСЕ)

Копие до:

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)

Копие до:

Лидерите на политическите фракции в Европейския парламент (ЕП)С И Г Н А Л

ОТ:

ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, ЕГН...., Председател на Политическа партия Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ПП ДОСТ), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Район „Оборище”, ул. „Бачо Киро“ № 26, 28, 30, сграда № 30, ет. 3, с Код по БУЛСТАТ ...., вписана в регистъра на политическите партии при СГС по ф.д. № 346/2016 г. и Съпредседател на Коалиция „Обединение ДОСТ”, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

и

ОРХАН АХМЕДОВ ИСМАИЛОВ, ЕГН ......, Председател на Политическа партия Народна партия свобода и достойнство (ПП НПСД), със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул."Тодор Александров" 73, ет. 3, с Код по БУЛСТАТ......, вписана в регистъра на политическите партии при СГС по ф.д. № 875/2012 г. и Съпредседател на Коалиция „Обединение ДОСТ”, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

ОТНОСНО:

Обосновано предположение за извършени престъпления против политическите права на гражданите от: ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН .....; и КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ, дата на раждане: ......, двамата съпредседатели на Коалиция „Обединени патриоти”;

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

В хода на предизборната кампания, както и в деня на изборите за народни представители, проведени на 26.03.2017 г., наред с други, бяха извършени две значими нарушения на изборния процес, които с оглед характера на деянията и техните последици дори можем да окачествим дори като престъпления против политическите права на гражданите по Раздел III от Глава трета на Наказателния кодекс. Става дума за организирано възпрепятстване на десетки хиляди български граждани, пребиваващи в Република Турция да осъществят конституционно си право и законово задължение да гласуват за народни представители в изборите на 26.03.2017 г., било като се блокира възможността им да се придвижват свободно на територията на Република България, за да упражнят това си право, било като се въвеждат допълнителни противозаконни изисквания за упражняване правото им на глас извън страната – на територията на Република Турция, които считаме, че могат да изпълнят фактическите състави на поне три текста от Наказателния кодекс на Република България – чл. 167, ал. 1, чл. 169б и чл. 169г.

В периода от 21.03.2017 г. до 26.03.2017 г. включително, трите гранично контролно-пропусквателни пункта, разположени на границата ни с Република Турция: ГКПП „Капитан Андреево“, ГКПП „Малко Търново“ и ГКПП „Лесово“ бяха обект на организирани блокади от български граждани, които с действията си възпрепятстваха свободното придвижване в пределите на Р.България на огромен брой български граждани, завърнали се в родината от Република Турция - включително чрез извършване на физическо насилие върху граждани, в това число и възратстни хора, от Валери Симеонов (председател на НФСБ). От публичните изяви на съпредседателите на Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ (накратко коалиция „Обединени патриоти“) – Валери Симеонов Симеонов и Красимир Дончев Каракачанов, става ясно, че именно те, при това умишлено, са организирали блокадите, като при осъществяване на самите блокади са били подпомогнати от около 1000 (хиляда) членове и симпантизанти на партиите, образуващи представляваната от тях коалиция „Обединени патриоти“. По данни в медиите органите на МВР са били създали и предупредителни протоколи в тази връзка. В резултат, десетки хиляди български граждани не бяха допуснати да преминат през образуваните блокади и бяха принудени да се върнат обратно на територията на Република Турция. Чрез извършване на горепосочените действия беше нарушено правото на свободно придвижване на тези български граждани, както и им бе попречено да осъществят изибрателното си право. Освен това, както самите Симеонов и Каракачанов сочат в свои медийни изяви, организираните от тях блокади са мотивирали хиляди други български граждани, живеещи в Република Турция, въобще да не тръгнат да се завръщат в Република България, където да упражнят правото си на глас. Всички те, наред с останалите десетки хиляди български граждани, пребиваващи в Р.Турция, бяха допълнително възпрепятствани да упражнят извън страната конституционно гарантираното си право на глас, за което подробно разясняваме тук по-долу.

На следващо място, в интервю от 27.03.2017 г. пред сутрешния блок на „Нова телевизия“, Валери Симеонов Симеонов споделя (https://nova.bg/news/view/ 2017/03/27/177668/), че се гордее с постигнатото от него и коалиционните му партньори в изборния ден. Благодарение на техните представители във всяка избирателна секция в Република Турция, коалиция „Обединени патриоти“ били успели да ограничат масовото носене на попълнени Декларации по чл. 33, ал. 2 във вр. с чл. 243 ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) от избиратели невключени в избирателен списък за гласуване извън страната, като по този начин са попречили на Коалиция „Обединение ДОСТ“ да получат очакваните 70 000 (седемдесе хиляди) гласа, което означавало вероятно влизане на Коалиция „Обединение ДОСТ“ в парламента. Нещо повече, в същото интервю Валери Симеонов, изтъква, че коалиция „Обединени патриоти“ са успели да убедят партия ГЕРБ и партия БСП да говорят със своите представители в Централната избирателна комисия (ЦИК), да задължат избирателите в Република Турция да попълват горепосочената Декларация лично пред членовете на избирателните комисии.

Следва да се има предвид, че нито в Избирателния кодекс, нито в указанията под линия в одобрения образец на Декларация – Приложение № 22 от изборните книжа, нито в Методическите указания на ЦИК, приети с Решение № 4460-НС/10.03.2017 г. се съдържа указание попълването на Декларацията да става лично в изборното помещение. Единственото законово изискване е изибирателят да представи Декларацията по образец пред съответната секционна избирателна комисия, като считаме за оправдано единствено подписването на тази декларация да се извърши пред членовете на комисията. Изискването за лично попълване в изборното помещение съставлява недопустимо въвеждане на ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНЗ за ПИСМЕНА ГРАМОТНОСТ на български език. Това изискване е в нарушение на конституционно установеното равно избирателно право на българските граждани и пречи на български граждани, които не са или са слабо писмено грамотни на български език, да осъществят избирателното си право. Във връзка с това грубо нарушаване на изборните правила подадохме жалба (рег. № на ЦИК НС-11-48/24.03.2017 г.), която така и не бе разгледана в изборния процес, въпреки повторното ни настоятелно искане (вх. № НС-11-48/1/25.03.2017 г.). Ето защо, оценяваме като престъпно по смисъла на Раздел III от Глава трета на Наказателни кодекс въвеждането от членовете на ЦИК на изискване попълването на декларацията, т.е. нанасянето на личните данни на избирателя, в изборното помещение и пред членовете на комисията, тъй като това изискване, както и прилагането на това изискване на местата за гласуване в Република Турция от членовете на секционните избирателни комисии, доколкото разбираме подпомагани от застъпници и/или представители на Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“. Доколкото Валери Симеонов в интервюто си по Нова телевизия говори за „съгласувано действие“ на представляваната от него коалиция и други основни участници в изборите – ГЕРБ и БСП, считаме, че следва да се изследва въпросът дали не е налице хипотезата на „организирана престъпна група“ по смисъла на чл. 93, т. 20 НК и ако такава е налице кои са нейните членове от страна на ГЕРБ и БСП.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

От фактическите данни, които се съдържат в дадените интервюта пред медиите от съпредседателите на Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ – Валери Симеонов Симеонов и Красимир Дончев Каракачанов за приноса им като организатори и участието им в блокадите, чрез които десетки хиляди български граждани бяха възпрепятствани да се придвижват свободно на територията на Република България и да осъществят избирателното си право да гласуват в изборите на 26.03.2017 г., както и за организиране възпрепятстването гласуването в избирателните секции в Република Турция чрез въвеждане и осигуряване прилагането на изискването декларациите по Приложение № 22 от изборните книжа да се попълват лично в изборното помещение, поражда у нас, едно обосновано предположение, че в случая има извършения престъпления против политическите права на гражданите – създадена е организация с цел да се попречи на български граждани да осъществят свои конституционно гарантирани избирателни права при условията регламентирани в Изборния кодекс.

Предвид гореизложеното, Моля да разпоредите да бъде извършена съответна проверка на данните за извършени престъпления и спрямо виновните лица да бъде ангажирана наказателна отговорност, като в тази връзка да предприемете съответни действия за сваляне неприкосновеността на лицата Валери Симеонов Симеонов и Красимир Дончев Каракачанов като кандидати за народни представители, а в случай, че същите бъдат обявени за избрани – за сваляне техният имунитет като народни представители.

ПРИЛОЖЕНИЯ – извадки от следните медийни публикации:

1. Медийна публикация от уебсайт www.pan.bg от 21.03.2017 г.;

2. Медийна публикация от уебсайт www.pik.bg от 21.03.2017 г.;

3. Медийна публикация от уебсайт www.sedmitsa.com от 22.03.2017 г.;

4. Медийна публикация от уебсайт www.pik.bg от 24.03.2017 г., 11:19 ч.;

5. Медийна публикация от уебсайт www.pik.bg от 24.03.2017 г., 15:38 ч.;

6. Медийна публикация от уебсайт www.vesti.bg от 24.03.2017 г.;

7. Медийна публикация от уебсайт www.epicenter.bg от 24.03.2017 г.;

8. Медийна публикация от уебсайт www.actualno.com от 24.03.2017 г.;

9. Медийна публикация от уебсайт www.mediapool.bg от 24.03.2017 г.;

10. Медийна публикация от уебсайт www.faktor.bg от 27.03.2017 г.;

11. Медийна публикация от уебсайт www.nova.bg от 27.03.2017 г.

28.03.2017г. гр. София


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код