ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА ЗА 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТ

СВОБОДНИ И ДОСТОЙНИ С ДОСТ! 

Обединение ДОСТ (ПП ДОСТ и НПСД) е за истинска Демокрация, Отговорност, Свобода и Толерантност. Това са принципите, които ще осигурят на всички, в това число и на представителите на етническите, религиозните и културните малцинства, самочувствието им да бъдат истински Свободни и Достойни граждани на Република България.

Обединение ДОСТ се роди в условията на драматичен сблъсък между евро-атлантическата и евразийската концепции за развитието на България в условия на декларативен отказ от трите принципа на либерализма - свобода, отговорност, толерантност, от страна на политически сили, които формално се определят като либерални. ДОСТ е градивната алтернатива на крайния национализъм, фалшивия либерализъм, ретроградно лявото и псевдодясното, на които ще противопостави концепцията си за модерен граждански патриотизъм.

КОИ СМЕ НИЕ?

ДОСТ е Обединение на демократичния диалог, а не авторитарна сила с култ към една личност.

ДОСТ е коалиция от партии, които в своите Устави въведоха принципа на мандатността на лидерите, за разлика от тоталитарна партия с пожизнен почетен председател.

ДОСТ е Обединение, което ще разчита на силата на демократичните идеи, а не на силата на терора, репресията, заплахите за уволнение от работа и на купените гласове.

Обединение ДОСТ ще гради доверие в сърцата на избирателите, а не сараи в полите на Витоша и край морето.

ДОСТ е Обединение на свободните граждани, за да не бъдат те заложници на олигархията и корупционните обръчи.

Обединение ДОСТ ще освободи избирателя от оковите на безалтернативността, подчинението и страха.

ВРЕМЕ Е ЗА ОБЕДИНЕНИЕ!

ВРЕМЕ Е ЗА ДОСТ! ВРЕМЕ Е ЗА ИСТИНСКИ СВОБОДЕН ИЗБОР!

ВРЕМЕ Е ЗА ИСТИНСКО РАВНОПРАВИЕ, СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО!

Мисията на Обединение ДОСТ е евроатлантическа България с модерен граждански патриотизъм върху два принципа:

1. Истинска свобода и реално равноправие като условие за пълноценна интеграция на етническите, религиозните и културните различия в единната гражданска нация на Р България.

2. Защита на териториалната цялост и неделимостта на България.

Това означава смела защита на идентичността - име, език, религия и култура, които са неприкосновени, по пътя на решително противодействие на асимилацията чрез дискриминация и новия феномен асимилация чрез корупционно купуване на гласове. В европейска България не може да има забранени територии за малцинствата – съд, прокуратура, специални служби и високи етажи на изпълнителната власт. Идеята за единна, модерна гражданска нация е несъвместима с глобите, налагани за употреба на майчин език по време на предизборни кампании.

Защитата на териториалната цялост и неделимостта на България изисква безусловна солидарност със съдбата на народи и държави, които са обект на военна агресия и териториално заграбване от страна на чужди окупатори.

В този смисъл осъждането на окупацията на украински Крим от Кремъл е най-безспорният критерий за демократичността и евроатлантическата идентичност на българските партии, политици и граждани. Затова във външната си политика Обединение ДОСТ ще се придържа стриктно към принципа на спазване на международното право, защото това е висша форма на защита на българския национален интерес и превенция на рисковете за хибридна или пряка намеса във вътрешната политика на България.

Концепцията за модерна гражданска нация може да се реализира само в условията на съхранен и задълбочаващ се процес на развитие на страната като евроатлантическа държава. Загубим ли ЕС и НАТО, губим всичко. успешното ни развитие като силен член на ЕС и НАТО предполага дълбоки реформи във всички социални системи на държавата. Успешни реформи в която и да е система обаче са невъзможни, без да се реши кардиналният проблем за несъответствието между сегашната Конституция и променените вътрешнополитически и геополитически реалности. Императивът на новото политическо време е постигането на широко политическо и гражданско съгласие за нов обществен договор, за свикване на ново, VIII ВНС.

България има нужда от нова Конституция, която да освободи енергията на реформаторските сили в българското общество за всеобхватни реформи, на първо място, в съдебната власт като условие за ликвидирането на най-страшното социално зло – олигархията и корупцията. Отношението към този приоритет на приоритетите е новото мерило за това, кои политически сили са за статуквото, разбирано вече не като актуална конфигурация от управляващи партии, а като конституционно статукво на обществени и институционални отношения.

Обединение ДОСТ е за нова Конституция, което ще рече, че е за радикална промяна. Ние ще търсим диалог с всички демократични центристки и десни формации за образуване на широк конституционен форум, който да поеме политическа отговорност за изработване на нов обществен договор с цел реабилитиране на накърненото чувство за справедливост на българските граждани и окончателно скъсване с комунистическото минало.

Необходимостта от свикване на ново ВНС произтича и от задължителното разглеждане на резултатите от проведения Референдум, внасяне на важни промени в избирателната система като категорична мярка за връщане на доверието на избирателите и осигуряване на стабилна политическа обстановка. Тези промени обаче трябва безспорно да отчитат спазването на правото на всички български граждани независимо от техния етнос и религия да имат представителство в Народното събрание;

Прокарването на ясна демаркационна линия между политическите сили, които са вкопчени в конституционното статукво, и силите на промяна е оздравително за политическия процес, защото дава шанс за консолидиране на нова демократична енергия за стратегически решения в полза на българския национален интерес. Всички секторни политики следва да бъдат осмислени през тази призма.

Обединение ДОСТ е за още по-радикален подход. VIII-то ВНС следва да се свика с една основна цел – да приеме акта на собствената си ликвидация, като прехвърли всички свои правомощия на Народното събрание, което да приеме нова Конституция.

Ние сме:

ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ НА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ;

 ЗА ДЕМОКРАЦИЯ БЕЗ САРАИ!

Обединение ДОСТ ще реализира своите приоритети в следните секторни политики:

1. Декомунизация:

Ще подкрепяме всички действия, водещи до осъждането на комунизма, тъй като това е морален акт, който България е длъжна да направи в защита на собствената си ценностна система и на своята идентичност. Не можем да замълчим за ужасяващите престъпления на комунизма от близкото минало, сред които и насилственото преименуване на близо 1 000 000 български граждани, преследвани по етнически и религиозен признак.

✓ Премахване на давността за престъпленията на комунистическия

режим;

✓ Въвеждане на лустрация по отношение на номенклатурния апарат на БКП, ДКМС и репресивните служби на комунистическия режим, обявен за престъпен със закон, приет от българското Народно събрание през 2000 година.

✓ Актуализация на Закона, която да предвижда не само огласяване на имената, а разкриване на цялата истина за репресивната машина на комунизма;

✓ Реално обезщетение на лицата, пострадали от комунистическия режим и “Възродителните” процеси;

✓ Връщане на насилствено променените по време на Възродителните процеси имена на български граждани по административен, а не по съдебен ред;

✓ Изучаване на престъпленията на комунистическия режим в средните и висшите училища;

✓ Премахване на всички паметници и символи на комунистическия режим и идеология;

✓ След изтичането на мандата на Комисията по досиетата да бъде създаден Институт за национална памет, който да поеме съхранението на архива на Комисията, да прави проверки за принадлежност към репресивните органи на комунистическия режим и да провежда образователна и изследователска дейност.

2. Борба с корупцията:

✓ Приемане на проекта за „Закон за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество“. Натрупаните и нерешени проблеми в правосъдието са системни и изискват дълбока реформа в съдебната система.

Обединение ДОСТ ще работи за:

✓ Разкъсване на порочния корупционен модел:

ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ ►КОРУПЦИОННИ ПАРИ►

ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТʹ (прим)►КОРУПЦИОННИ ПАРИꞌ(прим);

✓ Правомерна функционалност на регулаторните органи, които да служат на публичния интерес, а не на олигархичните и корупционни обръчи;

✓ Ревизия на корупционните практики в местната власт;

✓ Засилване на вътрешния мониторинг и контрол по разпределение и

разходване на европейските фондове.

✓ Въвеждане на електронно дистанционно гласуване като условие за преодоляване на най-уродливото проявление на корупцията – купуване на гласове с корупционни пари. Във века на високите технологии липсата на политическа воля за въвеждане на електронното гласуване не може да се оправдае със съображение от технологическо естество.

3. Постигане на енергийна независимост и развитие на националната енергетика при строго спазване на правилата на европейския съюз.

4. Развитие на малкия и среден бизнес:

Идентификация и анализ на законите, подзаконовите актове и свързаните с тях актове на европейското законодателство с цел намаляване на административната тежест за бизнеса. В това число:

✓ Преразглеждане на аграрната реформа и премахване на порочните модели в земеделието;

✓ Преразглеждане на лицензионните и разрешителните режими, които водят до неефективност и упражняват необоснована тежест върху бизнеса;

✓ Да се опростят административните и регулаторните изисквания особено към малките фирми;

✓ Създаване на условия за насърчаване на семейния и фамилен бизнес в България, с акцент в районите с трайна безработица;

✓ Изработване на национална стратегия за инвестиции в нови технологии;

✓ Изграждане на работещо електронно правителство.

✓ Преференциално кредитиране на малките, семейните и средните ферми.

5. Регионална политика:

✓ Преодоляване на диспропорциите в социално-икономическото развитие на регионите в България чрез целеви инвестиции в малките населени места от слаборазвитите райони.

6. Социална политика, образование и здравеопазване:

Обединение ДОСТ е за:

✓ Достойни старини на гражданите с подобаващо високи пенсии;

✓ Високо образование и социално реализирани младежи;

✓ Въвеждането на дуална образователна система – качественото професионално образование е най-краткият път за преодоляване на младежката безработица;

✓ Създаване на работещи програми за субсидирана заетост и за повишаване на професионалната квалификация на младите хора, които да са концентрирани на регионално ниво.

Обединение ДОСТ ще отстоява правото на всеки български гражданин да получава достъпно и качествено здравеопазване. Ние сме за:

✓ Безусловно осигуряване на безплатно лечение в страната и чужбина на всички деца с тежки и труднолечими заболявания;

✓ Въвеждане на нулева данъчна ставка на лекарствата.

7. Външна политика

✓ Безусловно отстояване на евроатлантическата ориентация на Р България като най-адекватния отговор на предизвикателствата на геополитическата криза и нарастващите призиви на БСП и на евразийските сили в българското общество за промяна в стратегическия курс за развитие на страната;

✓ Стратегическо партньорство със страните от западните Балкани. ДОСТ ще положи системни усилия за реализиране на концепцията за разширение на ЕС и НАТО с всички страни от този регион;

✓ Стратегическо прагматично партньорство с Р Турция като страна-член на НАТО и страна, която се стреми към членство в ЕС;

✓ Обединение ДОСТ е за външна политика, която ще отстоява стриктното спазване на принципите и нормите на международното право, за да се гарантира териториалната цялост и суверенитетът на всяка една страна.

8. Майчин език и вероизповедание:

Обединение ДОСТ е за:

✓ Отпадане на дискриминационната забрана за ползване на майчин език в предизборните кампании;

✓ Изучаване на майчин език в раздел А на учебния план (общозадължителна подготовка) по съвременни учебници и учебни помагала и пособия;

✓ Реална свобода и равнопоставеност на вероизповеданията. Създаване на условия за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и

невярващи.

✓ Образованието, културата и духовността да станат основа за просперитета и икономическия възход на отечеството ни.

ИЗПРАВЕНИ СМЕ ПРЕД СЪДБОВЕН ИЗБОР.

ВЗЕМИ СЪДБАТА СИ В СВОИ РЪЦЕ.

ГЛАСУВАЙ ЗА ДОСТ, ЗАЩОТО ТОВА Е ГЛАС ЗА САМИЯ ТЕБ.

ПОБЕДАТА НА ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТ Е ТВОЯТА ПОБЕДА.

Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код