ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Статут, наименование и политическа ориентация

Чл. 1. (1) Политическа партия Демократи за отговорност, свобода и толерантност се учредява и подлежи на регистрация като юридическо лице със статут на политическа партия, в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

(2) Наименованието на политическата партия се изписва по следния начин:

1. Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ПП ДОСТ);
2. ПП ДОСТ.

(3) ПП ДОСТ се самоопределя като либералнодемократична, евроатлантическа политическа партия, която ще се стреми да стане част от политическото семейство на Алианса на либералите и демократите за Европа /ALDE/, на Либералния интернационал /LI/ и на други международни политически организации със сходни принципи.

(4) ПП ДОСТ ще развива и осъществява своята дейност като политическа партия на свободните демократични дебати, гарантиращи свободен израз на лична воля и политическа позиция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 2. (1) Седалището на ПП ДОСТ е гр. София.

(2) Адресът на управление на ПП ДОСТ е гр. София 1000, Район „Оборище”, ул. „Бачо Киро“ № 262830, сграда № 30, ет. 2;

Символи

Чл. 3. (1) Символите на ПП ДОСТ са емблема, знаме и печат.

(2) Емблемата представлява две стилизирани в ръкостискане длани с бял контур, които заедно с изписването на пълното наименование на политическата партия Демократи за отговорност, свобода и толерантност, образуват кръг, в центъра на който е разположена с жълт цвят абревиатурата ДОСТ, всичко това на тъмносин фон.

(3) Знамето е тъмносиньо с правоъгълна форма и в средата му е разположена емблемата на ПП ДОСТ;

(4) Печатът е кръгъл, състоящ се от емблемата на ДОСТ, в която е изписано седалището на съответния орган.

Принципи, цели и механизми за постигане на целите

Чл. 4. (1) ПП ДОСТ се ръководи от следните принципи:

1. свобода, отговорност и толерантност в рамките на демократично гражданско общество;

2. върховенство на закона в демократична правова държава;

3. независимост, разделение и взаимен контрол на властите;

4. равенство на всички граждани на единна и неделима България ведно с лицата, принадлежащи към етническите и религиозните малцинства;

5. диалог и сътрудничество за осигуряване на стабилност и сигурност в евроатлантическата зона.

(2) Основните цели на ПП ДОСТ са следните:

1. безусловно установяване и реабилитиране на чувството за национално и гражданско достойнство;

2. утвърждаване и ускоряване на евроатлантическото развитие на България;

3. реабилитация и укрепване на българския парламентаризъм и институциите на парламентарната република;

4. свикване на ново Велико Народно събрание, което да отпуши енергията на реформаторските сили в българското общество;

5. осъществяване на дълбоки промени в Конституцията като правен еквивалент и юридически изразител на новите обществени и институционални отношения;

6. реализиране на решителни и всеобхватни реформи в съдебната власт като условие за ефективно противодействие на престъпност, корупция, задкулисие и олигархия;

7. гарантиране на свободата на словото в България и независимостта на българските медии от олигархични обръчи;

8. противопоставяне и предотвратяване на задкулисни и олигархични зависимости на специалния инструментариум на държавата – регулаторни органи, специални служби, съд, прокуратура, изпълнителна и законодателна власт, в защита на правата на гражданите и публичния интерес;

9. установяване на реални, антимонополни пазарни отношения и конкуренция чрез равнопоставеност на стопанските субекти за постигане на устойчив икономически растеж, повишаване на доходите и заетостта на гражданите;

10. подобряване на бизнес климата за привличане на чуждестранни инвестиции, както и за задържане на българските инвеститори;

11. прозрачно управление с пряк и непрекъснат граждански контрол върху властта;

12. постигане на баланс между държавна грижа за научните изследвания и създаване на условия за частни инвестиции в науката (възникване на корпоративна наука);

13. издигане в обществена ценност и развитие на демократична държавна политика за гарантиране на универсалните човешки права, в това число и на лицата, принадлежащи към малцинствата, чрез ефективна интеграция при съхранена идентичност;

14. политика на равноправно социално включване на първо място чрез ресурсите на образованието;

15. развитие и утвърждаване на България като модерна демокрация чрез съхраняване и закрила на етнорелигиозните, езиковите, т.е. културните различия като богатство на българската нация. Етнорелигиозните различия не са риск за националната сигурност на България, а са ресурс за нейното развитие;

16. реално и функционално участие на България в НАТО и ЕС и отпадане на необходимостта от прилагане на Механизма за сътрудничество и проверка, наложен при присъединяването на България към ЕС.

(3) Основните механизми за постигане на целите на ПП ДОСТ включват:

1. участие в законодателната и изпълнителната власт на регионално, национално и европейско ниво;

2. формулиране на ефективни управленски политики и решения в условия на обществен и политически диалог;

3. участие и сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са осъществяване и развитие в глобален аспект на принципите на демокрацията, либерализма, солидарността и укрепване на евроатлантическото сътрудничество


ГЛАВА ВТОРА

ЧЛЕНОВЕ,

СИМПАТИЗАНТИ, ДИСКУСИОННИ КЛУБОВЕ


Раздел I

Членове


Възникване на членство

Чл. 5. (1) Член на ПП ДОСТ може да бъде всеки пълнолетен гражданин с избирателни права, съгласно действащото българско законодателство, който споделя нейните принципи и цели, приема и изпълнява Устава и програмните документи на ПП ДОСТ.

(2) Членството в ПП ДОСТ е индивидуално и е израз на лична воля и желание.

(3) Приемането за член на ПП ДОСТ се извършва от Местния съвет въз основа на писмено заявление от кандидата, подадено до ръководството на съответната местна организация по постоянен или настоящ адрес. Със заявлението кандидатът декларира съответствието си с изискванията на чл. 11 от Закона за политическите партии и на чл. 5, ал. 1 от този Устав, както и че приема Устава и програмните документи на ПП ДОСТ.

(4) Отказът за членство може да бъде обжалван в 7дневен срок от уведомяване на кандидатчлена пред Общинския контролен съвет. Решението на Общинския контролен съвет, с което не се уважава жалбата, подлежи на обжалване пред Националния контролен съвет, чието решение е окончателно.

(5) Членственото правоотношение възниква от датата на приемане на решение от Местния съвет, съответно от датата на решението за отмяна на отказа за приемане на нов член, постановено по реда на обжалване на този отказ.

(6) Всеки член на ПП ДОСТ може да членува само в една местна организация в рамките на една общинска организация, съобразно своя постоянен или настоящ адрес. При промяна на настоящия или постоянен адрес, както и в случай на дублиране на членство въпросът се разрешава от Изпълнителния съвет съобразно утвърдения от Националния съвет Правилник за членство.

(7) Когато кандидатът е лице, постоянно пребиваващо извън Република България, заявлението се подава до и се разглежда от Изпълнителния съвет. Отказът на Изпълнителния съвет подлежи на обжалване пред Националния контролен съвет, чието решение е окончателно. Приетите по този ред членове се вписват в специален регистър към Изпълнителния съвет.

(8) Учредителите са членове на ПП ДОСТ по право.

(9) За членството в ПП ДОСТ се поддържат на хартиен и електронен носител общински регистри и национален регистър, в съответствие с утвърден от Националния съвет Правилник за членство.

(10) Членството в ПП ДОСТ се удостоверява с членска карта, издадена по образец и поддържана по ред съобразно утвърдения от Националния съвет Правилник за членство.

Права и задължения на членовете

Чл. 6. (1) Всеки член на ПП ДОСТ има право:

1. да избира и да бъде избиран в органите на ПП ДОСТ по предвидения за това ред;

2. да избира и да бъде избиран като кандидат на ПП ДОСТ за президентски, парламентарни и местни избори, както и за избори за членове на Европейския парламент;

3. да изразява мнение и да прави предложения по всички въпроси и да участва във формиране на решенията в рамките на органите на ПП ДОСТ по установения за това ред;

4. да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност;

5. да иска и да получава информация от органите на ПП ДОСТ съобразно тяхната компетентност.

(2) Всеки член на ПП ДОСТ е длъжен:

1. да работи за постигане на целите на ПП ДОСТ;

2. да спазва Устава и програмните документи на ПП ДОСТ;

3. да изпълнява решенията на органите на ПП ДОСТ;

4. да плаща членски внос;

5. с поведението си да пази престижа и доброто име на ПП ДОСТ.

Прекратяване на членство

Чл. 7. (1) Членството в ПП ДОСТ се прекратява:

1. доброволно – от момента на подаване на заявление за прекратяване на членство до съответния Местен или Общински съвет или директно до Изпълнителния съвет;

2. при отпадане – при констатиране от Общинския съвет на неплащане на членски внос за повече от една година и след отправена писмена покана за плащане на дължимия членски внос в едномесечен срок;

3. с изключване – по решение на Общинския съвет или на висшестоящ орган на ПП ДОСТ, при поведение или действия в нарушение на Устава, на политическите и нормативните актове на ПП ДОСТ, решенията на националните или местните органи на ПП ДОСТ;

4. при смърт или поставяне под запрещение;

5. в други случаи, предвидени в закона.

(2) Решението за изключване подлежи на обжалване в 14дневен срок от уведомяването, пред съответния Контролен съвет. Решението на съответния Контролен съвет, различен от Националния контролен съвет, подлежи на обжалване в 7дневен срок от уведомяването, пред Националния контролен съвет. Решението на Националния контролен съвет при обжалване на изключване от ПП ДОСТ е окончателно.

(3) Член на ПП ДОСТ, който е бил изключен, може да кандидатства отново за член по реда на чл. 5 от този Устав, най-рано две години след изключването му. В този случай кандидатът се приема отново за член на ПП ДОСТ с решение на органа, който го е изключил, след задължително съгласуване с Изпълнителния съвет. До изтичане на една година от новото си приемане за член на ПП ДОСТ същият не може да заема ръководна длъжност в политическата партия.


Раздел II

Симпатизанти и Дискусионни клубове


Симпатизанти

Чл. 8. (1) Всеки пълнолетен гражданин с избирателни права, съгласно действащото българско законодателство, който споделя принципите на ПП ДОСТ и е готов да работи за осъществяване на нейните цели, но поради каквато и да било причина не желае или не може да е член на политическата партия, може да бъде регистриран като Симпатизант на ПП ДОСТ по ред, утвърден от Националния съвет.

(2) Всеки симпатизант на ПП ДОСТ има право да участва в дискусионни клубове; да изразява мнение; да прави предложения и да участва в обсъжданията на заседания на органи на ПП ДОСТ, до които бъде допуснат; да иска и да получава информация от териториалните структури за политиката и позициите на ПП ДОСТ по актуални политически въпроси.

(3) Всеки симпатизант на ПП ДОСТ е длъжен да не работи срещу принципите и целите на ПП ДОСТ и с поведението си да пази престижа и доброто име на ПП ДОСТ.


Дискусионни клубове

Чл. 9. (1) По инициатива на членове и/или симпатизанти на ПП ДОСТ могат да се формират дискусионни клубове на доброволен принцип.

(2) Членове на дискусионните клубове могат да бъдат както членове и симпатизанти на ПП ДОСТ, така и всички други граждани с избирателни права по българското законодателство.

(3) Дискусионните клубове подпомагат дейността и инициативите на ПП ДОСТ, като формират и изразяват мнения и предложения по актуални политически въпроси, които подлежат на обсъждане от съответните национални и териториални органи на ПП ДОСТ.


ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА


Видове органи

Чл. 10. (1) Органите на ПП ДОСТ са национални и териториални.

(2) В органите на ПП ДОСТ могат да участват само нейни членове.

(3) Провеждането на свободни демократични дебати е основен принцип при приемането на решения от колективните органи на ПП ДОСТ.

Национални органи

Чл. 11. Национални органи на ПП ДОСТ са:

1. Национална конференция;

2. Национален съвет;

3. Председател;

4. Изпълнителен съвет;

5. Национален контролен съвет.

Териториални структури и органи

Чл. 12. В териториален аспект организацията на ПП ДОСТ се структурира в местни, общински и областни организации.

Чл. 13. (1) Местна организация:

1. създава се от най-малко десет членове;

2. образува се на територията на населеното място;

3. в едно населено място се създава една Местна организация;

4. в населените места с районно деление за всеки район се създава отделна Местна организация.

(2) Органи на Местната организация са:

1. Общо събрание;

2. Местен съвет.

Чл. 14. (1) Общинска организация:

1. включва всички местни организации на територията на общината;

2. на територията на общината се създава една Общинска организация;

3. седалището на Общинска организация се установява в административния център на общината.

(2) Органи на Общинската организация са:

1. Общинска конференция;

2. Общински съвет;

3. Общински контролен съвет.

Чл. 15 (1) Областна организация:

1. включва всички общински организации на територията на областта;

2. на територията на областта се създава само една Областна организация;

3. седалището се установява в административния център на областта.

(2) Органи на Областната организация са:

1. Областна конференция;

2. Областен съвет;

3. Областен контролен съвет.

Младежка организация

Чл. 16. (1) В структурата на ПП ДОСТ се създава Младежка организация (МДОСТ).

(2) Всеки член на ПП ДОСТ на възраст до 35 години включително може да бъде член на МДОСТ.

(3) На национално ниво Младежката организация се ръководи от Изпълнителен съвет на МДОСТ;

(4) На териториално ниво Младежката организация се структурира най-малко в Областни организации на МДОСТ, ръководени от Областни съвети на МДОСТ.

(5) МДОСТ приема Правилник и Програма за дейността си, които се утвърждават от Националния съвет на ПП ДОСТ.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ


Раздел I

Национална Конференция


Състав

Чл. 17. (1) Националната конференция е върховен орган на ПП ДОСТ, която се провежда най-малко веднъж на четири години.

(2) Националната конференция се състои от:

1. делегати по право – членовете на Националния съвет и членовете на Националния контролен съвет;

2. изборни делегати, определени от Областните конференции при условия, ред и квотно разпределение, определени от Националния съвет.

Правомощия

Чл. 18. (1) Националната конференция:

1. приема и изменя Устава на ПП ДОСТ;

2. избира Председателя на ПП ДОСТ;

3. определя числеността и избира изборните членове на Националния съвет;

4. определя числеността и избира членовете на Изпълнителния съвет измежду избраните членове на Националния съвет и избира заместникпредседателите на Изпълнителния съвет измежду членовете му;

5. определя числеността и избира Председателя и членовете на Националния контролен съвет;

6. приема отчетите на Националния съвет, на Изпълнителния съвет и на Председателя на ПП ДОСТ, представени от последния;

7. приема отчета на Националния Контролен съвет, представен от неговия Председател;

8. приема решение за сливане, вливане, отделяне, разделяне, както и за прекратяване на ПП ДОСТ;

9. може да приема решения по всеки въпрос от компетентността на друг орган на ПП ДОСТ, както и по въпроси, по които по закон или по този Устав е компетентна да се произнася като върховен орган на ПП ДОСТ.

(2) По въпроси, които не са включени в дневния ред на Националната конференция, не могат да се приемат решения.

Свикване

Чл. 19. (1) Националната конференция се свиква:

1. от Председателя на ПП ДОСТ;

2. по искане на 2/3 (две трети) от списъчния състав на Националния съвет.

(2) Свикването се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Националната конференция и по чия инициатива се свиква. Поканата се публикува поне в един национален ежедневник. Срокът от обявяването на поканата до провеждането на Национална конференция не може да бъде пократък от 30 (тридесет) дни.

Кворум и мнозинство

Чл. 20. (1) Националната конференция може да заседава и приема решения, ако на нея присъстват повече от 2/3 (две трети) от списъчния състав на делегатите с право на глас.

(2) При липса на кворум в обявения начален час за провеждане на Национална конференция заседанието се провежда един час покъсно на същото място и при същия дневен ред и е законно, ако присъстват най-малко 50% (петдесет процента) + 1 (един) делегати от списъчния състав на делегатите с право на глас.

(3) Националната конференция приема решенията си с обикновено мнозинство от всички присъстващи делегати, доколкото в закона или в Устава не е предвидено друго.


Раздел II

Национален съвет


Състав

Чл. 21. (1) Националният съвет е висш орган на ПП ДОСТ, който действа по времето между две Национални конференции и се състои от членове по право и изборни членове.

(2) Членове по право на Националния съвет са:

1. Председателят на ПП ДОСТ;

2. Председателите на Областните съвети;

3. Народните представители и членовете на Европейския парламент членове на ПП ДОСТ;

4. Член на ПП ДОСТ, избран за министър;

5. Председателят и членовете на Изпълнителния съвет на МДОСТ;

(3) Останалите членове на Националния съвет (изборни членове) се избират от Националната конференция по предложение на присъстващите делегати. Техният брой не може да надвишава 101 (сто и един) членове.

(4) Член на ПП ДОСТ, избран за кмет на община, който не е избран за член на Националния съвет, участва в неговите заседания с право на съвещателен глас.


Правомощия

Чл. 22. Националният съвет има следните правомощия:

1. приема и актуализира Програмни документи на ПП ДОСТ, с които се определя управленска програма и текущи приоритети и позиции на политическата партия;

2. приема решения по коалиционната политика на ПП ДОСТ;

3. приема решения за критериите и процедурите за издигане на кандидати на ПП ДОСТ за кметове, общински съветници, народни представители, президент, вицепрезиденти и членове на Европейския парламент;

4. приема всички правилници, които са заложени в Устава, както и при възникване на необходимост приема допълнителни процедури, правила и механизми;

5. приема годишния бюджет на ПП ДОСТ;

6. приема необходимите решения във връзка с неотложни задачи, които трябва да решава ПП ДОСТ;

7. обсъжда и приема годишния отчет на Изпълнителния съвет, представен от Председателя на ПП ДОСТ;

8. утвърждава легитимността на Областните и Общинските съвети и на техните председатели;

9. може да възлага на Изпълнителния съвет приемането на оперативни решения по определени въпроси от неговата компетентност;

10. приема други решения, възложени му в Устава, правилниците и решенията на Национална конференция.


Свикване, кворум и мнозинство

Чл. 23. (1) Националният съвет се свиква периодично, най-малко три пъти годишно:

1. от Председателя на ПП ДОСТ;

2. по искане на 2/3 (две трети) от списъчния му състав;

3. по искане на 2/3 (две трети) от списъчния състав на Изпълнителния съвет.

(2) Заседанията на Националния съвет се провеждат при кворум 2/3 (две трети) от списъчния му състав. Решения се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. При необходимост, Националният съвет може да промени начина на гласуване и мнозинството за приемане на решения.

(3) Националният съвет може да отстрани от състава си всеки член, нарушил Устава или неизпълняващ задълженията си, по предложение на Изпълнителния съвет или на 1/3 (една трета) от списъчния състав на Националния съвет.


Раздел III

Председател


Избор

Чл. 24. (1) Председателят на ПП ДОСТ се избира от Националната конференция.

(2) Редът за издигане на кандидат за Председател на ПП ДОСТ се определя от Националната конференция, като се осигурява възможност за поставяне на въпроси към издигнатите кандидати.


Правомощия

Чл. 25. (1) Председателят на ПП ДОСТ има следните правомощия:

1. представлява ПП ДОСТ;

2. организира и ръководи цялостната оперативна дейност на ПП ДОСТ;

3. председателства по право Националния съвет и Изпълнителния съвет;

4. формулира политическите позиции на политическата партия по текущи въпроси, възникнали между заседанията на Изпълнителния съвет, които изискват незабавна реакция;

5. осъществява контактите на ПП ДОСТ с органите на държавната власт и управление, с органите на местно самоуправление, с други партии и организации в страната, както и осъществява международните контакти на ПП ДОСТ;

6. упражнява други правомощия, предоставени му от закона, от този Устав или по решения на Националната конференция или Националния съвет.

(2) Председателят на ПП ДОСТ може да делегира за определен срок отделни свои правомощия по този Устав на един или повече от Заместникпредседателите на Изпълнителния съвет.

(3) Председателят на ПП ДОСТ отчита дейността на политическата партия пред Националната конференция.


Раздел IV

Изпълнителен съвет


Състав

Чл. 26. (1) Изпълнителният съвет е постоянно действащият национален ръководен орган на ПП ДОСТ.

(2) Изпълнителният съвет се състои от:

1. Председателя на ПП ДОСТ, който е негов член по право; и

2. избрани от Националната конференция до 16 (шестнадесет) други членове измежду членовете на Националния съвет.

(3) Националната конференция определя до 5 (петима) Заместникпредседатели измежду членовете на Изпълнителния съвет.


Правомощия

Чл. 27. (1) Изпълнителният съвет има следните правомощия:

1. изпълнява решенията на Националната конференция и Националния съвет;

2. осъществява оперативното политическо ръководство на ПП ДОСТ;

3. осъществява ръководство и координация на дейността на общинските организации и органи на политическата партия при изпълнение на националните задачи;

4. ръководи международната дейност на политическата партия;

5. изпълнява бюджета на политическата партия;

6. определя кандидатите на ПП ДОСТ за народни представители, за президент и вицепрезидент, за общински съветници, за кметове, за членове на Европейския парламент, както и кандидатите за длъжностите, заемани по решение на Народното събрание;

7. може да изключва от ПП ДОСТ членове на областни ръководни и контролни органи при наличие на предвидените в този Устав условия и с мнозинство 2/3 (две трети) от списъчния си състав;

8. решава всички други въпроси, които не са в компетентността на Националната конференция и на Националния съвет на ПП ДОСТ.

(2) Заместникпредседателите на Изпълнителния съвет отговарят за ръководенето и организирането на процеса по изработване на секторни политики и позиции на ПП ДОСТ, както и осъществяват други функции, възложени им от Председателя на ПП ДОСТ или по решение на Изпълнителния съвет.


Свикване, кворум и мнозинство

Чл. 28. (1) Заседанията на Изпълнителния съвет се свикват най-малко веднъж в месеца:

1. от Председателя на ПП ДОСТ;

2. по искане на 2/3 (две трети) от списъчния му състав.

(2) Изпълнителният съвет заседава при кворум 2/3 (две трети) от списъчния си състав и приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен ако в този Устав е предвидено друго мнозинство.


Раздел V

Национален контролен съвет


Състав

Чл. 29. (1) Националният контролен съвет е национален контролен орган на ПП ДОСТ.

(2) Националният контролен съвет се състои от Председател и до 6 (шест) членове, избрани от Националната конференция.


Правомощия

Чл. 30. (1) Националният контролен съвет има следните правомощия:

1. следи за спазването на Устава, Програмните документи и правилниците на ПП ДОСТ, както и за изпълнението на решенията на органите на ПП ДОСТ;

2. контролира изпълнението на бюджета на ПП ДОСТ;

3. ревизира финансовосчетоводната дейност на ръководните органи на ПП ДОСТ;

4. проверява отчетността и деловодната работа на партийните организации;

5. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни жалби и нарушения в 3месечен срок;

6. изготвя Правилник за дейността на контролните органи на ПП ДОСТ.

(2) Решенията на Националния контролен съвет са окончателни.

(3) Националният контролен съвет периодично информира за дейността си Националния съвет.

(4) Председателят на Националния контролен съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета;

2. участва със съвещателен глас в работата на Националния съвет.


Свикване, кворум и мнозинство

Чл. 31. (1) Националният контролен съвет се свиква:

1. от Председателя му;

2. по искане на 2/3 (две трети) от списъчния му състав.

(2) Националният контролен съвет заседава при кворум 2/3 (две трети) от списъчния си състав и приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.


ГЛАВА ПЕТА

ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ


Раздел I

Местна организация


Общо събрание

Чл. 32. (1) Общото събрание е ръководен орган на Местна организация и се състои от всички членове на ПП ДОСТ в съответната Местна организация.

(2) Общото събрание на Местна организация:

1. определя числеността и избира състава и Председателя на Местния съвет;

2. избира делегати за участие на Общинска конференция;

3. приема отчет на Местния съвет за политическото и организационно развитие на ПП ДОСТ в населеното място, представен от Председателя на Местния съвет;

Чл. 33. (1) Общото събрание на Местна организация се свиква най-малко веднъж годишно:

1. от Общинския съвет;

2. от Местния съвет;

3. по предложение най-малко на 1/3 (една трета) от членовете на Местната организация.

(2) Свикване на Общо събрание се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на общото събрание и се разгласява по подходящ начин, определен с решението за свикването му.

(3) Общото събрание е легитимно, ако присъстват повече от 2/3 (две трети) от членовете на Местната организация. При липса на кворум в обявения начален час за провеждане на Общото събрание заседанието се провежда един час покъсно на същото място и при същия дневен ред и е законно, ако присъстват най-малко 50% (петдесет процента) + 1 (един) членове от списъчния състав на членовете на Местната организация.

(4) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.


Местен съвет

Чл. 34. (1) Местният съвет е изпълнителен орган в населеното място и има следните правомощия:

1. приема членове на ПП ДОСТ;

2. осъществява целите и политиката на ПП ДОСТ на територията на населеното място;

3. организира провеждането на предизборната кампания на територията на населеното място;

4. информира членовете и симпатизантите за дейността на ПП ДОСТ;

5. изпълнява и други функции, възложени му от висшестоящите органи. (2) Председателят на Местния съвет:

1. представлява ПП ДОСТ на местно ниво;

2. ръководи дейността на Местния съвет.

(3) Местният съвет се свиква наймалко веднъж в месеца:

1. от Председателя му;

2. по искане на 2/3 (две трети) от списъчния му състав.

(4) Местният съвет заседава при кворум 2/3 (две трети) от списъчния си състав и приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.


Раздел II

Общинска организация


Общинска конференция

Чл. 35. (1) Общинската конференция е ръководен орган на Общинска организация на ПП ДОСТ.

(2) Общинската конференция се състои от:

1. делегати по право – членовете на Общинския съвет и членовете на Общинския контролен съвет;

2. изборни делегати, определени от общите събрания на местните организации в общината при условия, ред и квотно разпределение, определени от Националния съвет.

(3) Общинската конференция има следните правомощия:

1. определя числеността и избира състава и Председателя на Общинския съвет;

2. определя числеността и избира състава и Председателя на Общинския контролен съвет;

3. избира делегати за участие на Областна конференция;

4. приема отчет на Общинския съвет за политическото и организационно развитие на ПП ДОСТ в общината, представен от Председателя на Общинския съвет.

Чл. 36. (1) Общинската конференция се свиква от Националния съвет наймалко веднъж на четири години.

(2) Свикване на Общинска конференция се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общинската конференция. Поканата се разгласява по подходящ начин, определен с решението за свикване на Общинска конференция.

(3) Общинската конференция е легитимна, ако присъстват 2/3 (две трети) от списъчния състав на делегатите с право на глас. При липса на кворум в обявения начален час за провеждане на Общинска конференция заседанието се провежда един час покъсно на същото място и при същия дневен ред и е законно, ако присъстват наймалко 50% (петдесет процента) + 1 (един) делегати от списъчния състав на делегатите с право на глас.

(4) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от всички присъстващи делегати.


Общински съвет

Чл. 37. (1) Общинският съвет е изпълнителен орган на общинско ниво и има следните правомощия:

1. осъществява целите и политиката на ПП ДОСТ на територията на общината;

2. организира провеждането на предизборната кампания на територията на общината;

3. информира членовете и симпатизантите за дейността на ПП ДОСТ;

4. може да изключва от ПП ДОСТ членове от общинската организация, които не заемат длъжност в ръководните или контролните органи на ПП ДОСТ, при наличие на предвидените в този Устав условия и с мнозинство 2/3 (две трети) от списъчния си състав;

5. изпълнява и други функции, възложени му от висшестоящите органи.

Чл. 38. Председателят на Общинския съвет:

1. представлява ПП ДОСТ на общинско ниво;

2. ръководи дейността на Общинския съвет.

Чл. 39. (1) Общинският съвет се свиква наймалко веднъж на два месеца:

1. от Председателя му;

2. по искане на 2/3 (две трети) от списъчния му състав.

(2) Общинският съвет заседава при кворум 2/3 (две трети) от списъчния си състав и приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен когато в този Устав е предвидено друго.


Общински контролен съвет

Чл. 40. (1) Общинският контролен съвет е контролен орган на общинско ниво и има следните правомощия:

1. следи за спазването на Устава, Програмните документи и изпълнението на решенията на Общинската конференция, на Общинския съвет, както и на висшестоящите органи на ПП ДОСТ от членовете на ПП ДОСТ в Общинската организация, от органите на Местните организации и техните членове, от Общинския съвет и неговите членове;

2. проверява отчетността и деловодната работа на Местните организации в общината и на Общинската организация;

3. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения в срок от един месец;

4. Решенията на Общинския контролен съвет се обжалват пред Областния контролен съвет в 14дневен срок от уведомяването.

(2) Общинският контролен съвет периодично информира за дейността си Общинския съвет.

Чл. 41. Председателят на Общинския контролен съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета;

2. участва със съвещателен глас в работата на Общинския съвет.

Чл. 42. (1) Общинският контролен съвет се свиква:

1. от Председателя му;

2. по искане на 2/3 (две трети) от списъчния му състав.

(2) Общинският контролен съвет заседава при кворум 2/3 (две трети) от списъчния си състав и приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.


Раздел III

Областна организация


Областна конференция

Чл. 43. (1) Областната конференция е ръководен орган на Областната организация на ПП ДОСТ.

(2) Областната конференция се състои от:

1. делегати по право – членовете на Областния съвет и на Областния контролен съвет;

2. изборни делегати, определени от общинските конференции в областта при условия, ред и квотно разпределение, определени от Националния съвет.

(3) Областната конференция има следните правомощия:

1. определя числеността и избира състава и Председателя на Областния съвет;

2. определя числеността и избира състава и Председателя на Областния контролен съвет;

3. избира делегати за участие в Националната конференция;

4. приема отчет на Областния съвет за политическото и организационното развитие на ПП ДОСТ в областта, представен от Председателя на Областния съвет;

Чл. 44. (1) Областната конференция се свиква от Националния съвет наймалко веднъж на четири години.

(2) Свикване на Областна конференция се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Областната конференция. Поканата се разгласява по подходящ начин, определен с решението за свикване на Областна конференция.

(3) Областната конференция е легитимна, ако присъстват 2/3 (две трети) от списъчния състав на делегатите с право на глас. При липса на кворум в обявения начален час за провеждане на Областна конференция заседанието се провежда един час покъсно на същото място и при същия дневен ред и е законно, ако присъстват наймалко 50% (петдесет процента) + 1 (един) делегати от списъчния състав на делегатите с право на глас.

(4) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от всички присъстващи делегати.


Областен съвет

Чл. 45. Областният съвет е изпълнителен орган на областно ниво и има следните правомощия:

1. осъществява целите и политиката на ПП ДОСТ на територията на областта;

2. организира провеждането на предизборната кампания на територията на общината;

3. информира членовете и симпатизантите за дейността на ПП ДОСТ;

4. може да изключва от ПП ДОСТ членове от общинските организации в областта, които заемат длъжности в местни и общински ръководни и контролни органи, при наличие на предвидените в този Устав условия и с мнозинство 2/3 (две трети) от списъчния си състав;

5. изпълнява и други функции, възложени му от националните органи.

Чл. 46. Председателят на Областния съвет:

1. представлява ПП ДОСТ на областно ниво;

2. ръководи дейността на Областния съвет;

3. координира и подпомага дейността на Общинските организации.

Чл. 47. (1) Областният съвет се свиква наймалко веднъж на три месеца:

1. от Председателя му;

2. по искане на 2/3 (две трети) от списъчния му състав.

(2) Областният съвет заседава при кворум 2/3 (две трети) от списъчния си състав и приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен когато в този Устав е предвидено друго.


Областен контролен съвет

Чл. 48. (1) Областният контролен съвет е контролен орган на областно ниво и има следните правомощия:

1. следи за спазването на Устава, Програмните документи и изпълнението на решенията на Областната конференция, на Областния съвет, както и на висшестоящите органи на ПП ДОСТ от Общинските организации и техните членове и от Областния съвет и неговите членове;

2. проверява отчетността и деловодната работа на Областната организация;

3. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения в срок от един месец;

4. Решенията на Областния контролен съвет се обжалват пред Националния контролен съвет в 14дневен срок от уведомяването.

(2) Областният контролен съвет периодично информира за дейността си Областния съвет.

Чл. 49. Председателят на Областния контролен съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета;

2. участва със съвещателен глас в работата на Областния съвет.

Чл. 50. (1) Областният контролен съвет се свиква:

1. от Председателя му;

2. по искане на 2/3 (две трети) от списъчния му състав.

(2) Областният контролен съвет заседава при кворум 2/3 (две трети) от списъчния си състав и приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.


ГЛАВА ШЕСТА

ИЗБОРНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА


Раздел I

Изборност и Мандатност


Чл. 51. (1) Всички мандати на изборните длъжности в ПП ДОСТ са 4(четири)годишни и съвпадат с периода между две Национални конференции, освен ако в този Устав не е предвидено друго.

(2) При изтичане на мандата на съответен орган неговите членове продължават да изпълняват функциите си до провеждане на нов избор.

(3) Председателят на ПП ДОСТ, Председателят на Националния контролен съвет, както и Председателите на Областните съвети и на Областните контролни съвети не могат да бъдат избирани за повече от два мандата.

Чл. 52. (1) Член на ПП ДОСТ не може да бъде председател на повече от един териториален изборен орган, член на повече от един контролен орган или член на изпълнителен и контролен орган едновременно.

(2) Избираемите членове на партиен орган не могат да бъдат в брак или в близко родство по права или съребрена линия до четвърта степен, включително с членовете на контролния орган на същото или повисоко ниво.

Чл. 53. (1) Мандатът на всяка изборна длъжност може да бъде прекратен предсрочно доброволно чрез подаване на писмена оставка до председателя на съответния орган или чрез изявление на самото заседание на органа, което се вписва във водения протокол. Когато лицето, изразило желание да прекрати предсрочно мандата си, е председател на съответния орган, оставката се подава писмено до непосредствено горестоящия орган. Председателят на ПП ДОСТ подава оставка до Националния съвет или на Национална Конференция.

(2) Оставката на лице, което е изразило желанието си да прекрати предсрочно мандата си в орган на ПП ДОСТ влиза в сила незабавно, без да се подлага на гласуване.

Чл. 54. (1) Освен в специално предвидените в този Устав случаи, мандатът на всяка изборна длъжност може да бъде прекратен предсрочно – чрез освобождаване на съответното лице от заеманата длъжност с мотивирано решение на органа, който го е избрал.

(2) Мандатът на Председател на Областен съвет, на Областен контролен съвет, на Общински съвет, на Общински контролен съвет, както и на членове на тези съвети може да се прекрати предсрочно с решение на Националния съвет, прието с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове с право на глас, когато е налице трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или е налице работа срещу правилата, решенията, целите и принципите на ПП ДОСТ. В такъв случай Националният съвет попълва овакантеното място с мандат до провеждането на съответна Областна или Общинска конференция, като решението се взима с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове с право на глас.


Раздел II

Делегати


Чл. 55. (1) Условията и редът за избор на делегати, както и квотното им разпределение по териториални структури за участие в Национална конференция, в Областни конференции и в Общински конференции се определят с решение на Националния съвет.

(2) При квотното разпределение на делегати се взема предвид:

1. броят на членовете на ПП ДОСТ от съответната териториална структура;

2. броят на гласове за ПП ДОСТ, получени от територията на съответната структура на последните президентски, парламентарни, избори за местна власт и/или избори за членове на Европейския парламент.

(3) Решението по предходната алинея се приема заедно с решението за свикване на Национална конференция и действа до приемане на последващо ново такова решение. При необходимост може да се приема и adhoc решение за избор на делегати за отделна конференция.

Чл. 56. (1) Всеки делегат за участие в Национална конференция, в Областни конференции и в Общински конференции има право на един глас.

(2) Делегатът упражнява правото си на глас лично, без да има право да упълномощава друго лице да го представлява.

(3) Делегатите удостоверяват лично явяването си за участие чрез подписване в присъствен списък.


Раздел III

Организация на работа на колективни органи

(общи разпоредби)


Свикване

Чл. 57. При свикване на заседание на колективен орган на ПП ДОСТ, различен от Национална, Областна или Общинска конференция или Общо събрание, всички членове с право на глас трябва да са надлежно уведомени от председателя или секретаря на съответния орган за датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието, освен в случаите, когато е предвидена друга процедура.


Кворум и представителство

Чл. 58. (1) При липса на кворум в обявения начален час за провеждане на Национален съвет, Областни и Общински съвети заседанието се провежда един час покъсно на същото място и при същия дневен ред и е законно, ако присъстват 50% (петдесет процента) + 1 (един) от имащите право на глас членове.

(2) Не се допуска провеждане на заседания на Изпълнителния съвет и на предвидените в този Устав контролни съвети, ако не е спазен изискуемият по Устава кворум. В този случай не се прилага правилото за падащ кворум, предвидено в предходната алинея.

(3) Всеки присъстващ член на Изпълнителния съвет, на Областните, Общинските и Местните съвети може да представлява до един отсъстващ член. Упълномощаването е писмено. Представляваният по пълномощно отсъстващ член се включва при изчисляване на кворума.


Дебати

Чл. 59. (1) При провеждане на обсъждания по въпроси от компетентността на органите на ПП ДОСТ се насърчава свободното изразяване на воля от имащите право на глас членове или делегати, с цел осигуряване възможността за провеждане на свободни демократични дебати.

(2) Решения, приети в нарушение на изискването за насърчаване провеждането на дебати, са нищожни.


Участие на външни лица в заседанията на органите

Чл. 60. На заседанията на органите на ПП ДОСТ могат да бъдат канени външни лица, в това число представители на граждански организации, академичните среди и отделни експерти.


Секретар и помощни органи

Чл. 61. (1) Колективните органи на ПП ДОСТ избират измежду състава си Секретар, който организира и ръководи деловодната дейност на съответния орган, както и упражнява други възложени му от органа функции.

(2) По решение на Изпълнителния съвет, както и на Областните, Общинските и Местните съвети към съответния съвет могат да се създават експертни, консултативни и други звена с помощни функции.


Протоколи

Чл. 62. (1) За всяко заседание на колективен орган или структура се води протокол, който се съставя найкъсно в тридневен срок от провеждане на съответното заседание и се подписва наймалко от председателстващия заседанието и от секретаря на съответния орган (ако има избран такъв).

(2) Извършването на процедурни актове и действия във връзка с дейността на колективните органи на ПП ДОСТ могат да се удостоверяват с протоколи, подписани от Председателя и секретаря на съответния орган.


ГЛАВА СЕДМА

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ПУБЛИЧНАТА ВЛАСТ


Кандидатури

Чл. 63. Всеки член на ПП ДОСТ, както и всеки орган на политическата партия може да предлага лица за кандидати на ПП ДОСТ за президентски избори, парламентарни избори, избори за местна власт, както и за избори за членове на Европейския парламент, като всеки член на политическата партия може и да се самопредлага за такъв кандидат.


Народни представители

Чл. 64. (1) Избраните за народни представители членове на ПП ДОСТ провеждат политиката на ПП ДОСТ в съответното Народно събрание, съобразно с Устава, Програмните документи и решенията на националните органи на ПП ДОСТ.

(2) Членовете на ПП ДОСТ, избрани за народни представители, образуват самостоятелна Парламентарна група, когато ПП ДОСТ e участвала самостоятелно на парламентарните избори. Когато ПП ДОСТ е участвала на парламентарните избори в коалиция, избраните за народни представители нейни членове участват в образуваната от коалицията Парламентарна група.

(3) За осъществяване на своята дейност Парламентарната група приема вътрешен Правилник с мнозинство 2/3 (две трети) от всичките й членове.

(4) Парламентарната група периодично отчита дейността си пред Националния съвет.


Общински съветници

Чл. 65. (1) Избраните за общински съветници членове на ПП ДОСТ провеждат политиката на ПП ДОСТ в Общинския съвет в съответствие с Устава, Програмните документи и решенията на националните органи и на съответните общински органи на ПП ДОСТ.

(2) Членовете на ПП ДОСТ, избрани за общински съветници, образуват Група на съветниците на ПП ДОСТ в съответната Община, когато ПП ДОСТ e участвала самостоятелно на изборите за местна власт. Когато ПП ДОСТ е участвала на изборите за местна власт в коалиция, избраните за общински съветници нейни членове участват в образуваната от коалицията Група на съветниците в съответната Община.

(3) Групата на съветниците периодично отчита дейността си пред съответния Общински съвет на ПП ДОСТ.


Членове на Европейския парламент

Чл. 66. (1) Избраните за членове на Европейския парламент членове на ПП ДОСТ провеждат политиката на ПП ДОСТ в Европейския парламент в съответствие с Устава, Програмните документи и решенията на националните органи на ПП ДОСТ.

(2) Членове на ПП ДОСТ, избрани за членове на Европейския парламент, се стремят да станат членове на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа /ALDE/ или на групата на съответното либерално семейство, в съответствие с идентичността на ПП ДОСТ.

(3) Членове на ПП ДОСТ, избрани за членове на Европейския парламент, периодично отчитат дейността си пред Националния съвет.


ГЛАВА ОСМА

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА


Източници

Чл. 67. Дейността на ПП ДОСТ се финансира от собствени приходи на ПП ДОСТ и чрез държавна субсидия в съответствие с правилата и ограниченията, предвидени в закона.


Собствени приходи

Чл. 68. (1) Собствените приходи на ПП ДОСТ се набират от:

1. членски внос;

2. дарения и завещания, позволени от закона;

3. собствени недвижими имоти;

4. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на закона;

5. заеми от банки в допустими от закона размери;

6. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудиои аудиовизуални материали с партийнопропагандно съдържание и други дейности, позволени от закона.

(2) Размерът на членския внос, срокът и начинът на плащането му се определят от Националния съвет.


Държавна субсидия

Чл. 69. ПП ДОСТ ползва държавна субсидия в случаите и по реда, предвидени в закона.


Финансов контрол и публичност

Чл. 70. (1) Набирането, разходването на средства и разпореждането с партийно имущество се осъществява в съответствие със Закона за политическите партии по ред, установен от Изпълнителния съвет в приет от него Правилник за финансовата и деловодна дейност в ПП ДОСТ.

(2) ПП ДОСТ се отчита за своето имущество и за финансирането и разходването на средства, както и осигурява публичност и възможност за финансов контрол по реда, начина и в сроковете, предвидени в Закона за политическите партии.


ГЛАВА ДЕВЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА


Чл. 71. (1) ПП ДОСТ прекратява дейността си при:

1. решение за сливане или вливане в друга политическа партия;

2. решение за разделяне на две или повече политически партии;

3. решение за саморазпускане;

4. други случаи, предвидени в закона.

(2) Решение за прекратяване на дейността на ПП ДОСТ се приема на Националната конференция с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от всички присъстващи делегати.


ГЛАВА ДЕСЕТА

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Правомощия на Учредителното събрание

Чл. 72. Учредителното събрание (Учредителната конференция) на ПП ДОСТ може да приeма всички решения от компетентността на Националната конференция.


Приложение на закона

Чл. 73. (1) За всички неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за политическите партии, както и всички останали действащи законови разпоредби, приложими към дейността и съществуването на политическите партии в Република България.

(2) В случай че разпоредби на Устава противоречат на закона, те се заместват по право от императивните му норми.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. При липса на изградена Местна организация заявление за членство от постоянно пребиваващ в Република България кандидат се подава до и се разглежда от Общинския съвет на съответната Общинска организация. В общини, в които няма избрано общинско ръководство, заявлението за членство се подава до и се разглежда от съответния Областен съвет, а в случай че няма назначен Областен съвет, заявлението се подава до и се разглежда от Изпълнителния съвет.

§ 2. Предвидените в този устав правилници се приемат в срок до три месеца от регистрацията на ПП ДОСТ в Софийски градски съд.

§ 3. (1) Първият Изпълнителен съвет се избира от Учредителната конференция в състав от Председателя на ПП ДОСТ и 10 (десет) други членове, измежду които 5 (пет) заместникпредседатели.

(2) След регистрацията на ПП ДОСТ в съда, в рамките на мандата на първия Изпълнителен съвет и като изключение от общото правило по този Устав, Националният съвет може да разшири състава на първия Изпълнителен съвет с до 6 (шест) други членове измежду членовете на Националния съвет. Решението се приема с квалифицирано мнозинство повече от 2/3 (две трети) от списъчния състав на Националния съвет.

§ 4. (1) В срок до една година от учредяването на ПП ДОСТ се формират териториалните структури и органи.

(2) До избора на териториални органи такива могат да се назначават от Националния съвет.

§ 5. Този Устав е приет от Учредителната конференция на ПП ДОСТ, проведена на 10.04.2016 г. в гр. София.Председателстващ Учредителната конференция на ПП ДОСТ:

Хюсеин Хасан Хафъзов

Секретар-протоколчик на Учредителната конференция на ПП ДОСТ:

Танер Фикри Алимолла

Заверил за ПП ДОСТ:

Лютви Ахмед Местан, Председател